โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กำพวน ปีงบประมาณ 2552

 

1.หลักการและเหตุผล

                การตั้งครรภ์เป็นระยะพัฒนาการที่สำคัญของครอบครัว โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ครั้งแรกการตั้งครรภ์ทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในด้านกายวิภาค ชีวเคมี และสรีรวิทยา  การเปลี่ยนแปลงนี้ดำเนินไปตลอดการตั้งครรภ์และร่างกายจะมีการปรับตัวอย่างมากมายกับ การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆของร่างกายที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอด นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์     ยังต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคม เช่น บทบาทหน้าที่ ภาพลักษณ์ สัมพันธภาพกับครอบครัว เป็นต้น

                เป้าหมายสูงสุดของงานอนามัยแม่และเด็กที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย โดยมีกลวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การให้บริการตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ การดูแลขณะเจ็บครรภ์คลอด การประเมินภาวะเสี่ยงของมารดาขณะตั้งครรภ์จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งที่จะเกิดแก่มารดาและทารกได้ ปัจจัยด้านอายุมารดาที่อายุน้อยและมารดาที่อายุมากมีผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอดทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การคลอดก่อนกำหนด วิธีการคลอด น้ำหนักทารกแรกเกิด และการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด ปัญหาการตั้งครรภ์เหล่านี้เป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่ไม่เหมาะสม ภาวะเสี่ยงต่างๆขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์ ทั้งในเรื่องการรับบริการฝากครรภ์ที่ครบตามเกณฑ์ ด้านโภชนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การออกกำลังกาย และ การพักผ่อนเพื่อผ่อนคลาย รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตใจและการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคมเพื่อรองรับบทบาทหน้าที่ และภาพลักษณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น

                สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กำพวน เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการตั้งครรภ์และการเพิ่มตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์  ปี ย้อนหลังของการตั้งครรภ์และผลการตั้งครรภ์  ดังนี้

สถานการณ์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ

2549

2550

2551

มารดาคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี

< 10 %

13.33

6.82

23.33

น้ำหนักแรกคลอด น้อยกว่า 2500 กรัม

< 7 %

6.67

9.01

10.0

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

< 10 %

13.33

19.09

25.00

โภชนาการต่ำ

< 10 %

11.11

11.36

18.33

ฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ง ตามเกณฑ์

> 90 %

84.44

81.82

76.67

                จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้หาวิธีการเพื่อปรับปรุงการให้บริการในงานอนามัยแม่และเด็กของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กำพวน ขึ้น เพื่อพัฒนาการให้บริการในงานอนามัยแม่และเด็กต้องมีการปรับรูปแบบและกลวิธีการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการตามความเหมาะสมของมาตรฐานการบริการสาธารณสุขและด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพการบริการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ดำเนินชีวิตได้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ปรับวิถีชีวิตและดูแลตนเองให้ดำเนินไปได้ภายใต้ความผันแปรของช่วงพัฒนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตของมารดาและทารกต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1 เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกหลังคลอด ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ให้เต็มศักยภาพของหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกหลังคลอด โดยการให้การดูแลแบบบูรณาการตั้งแต่ทราบว่าตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด

                2.2 เพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆของหญิงตั้งครรภ์ เช่น การป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กการป้องกันภาวะโภชนาการต่ำ รวมทั้งการดูแลให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ง

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะของ   หญิงตั้งครรภ์มารดาหลังคลอด และทารกหลังคลอด ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการประกอบอาชีพ

                 ภาพกิจกรรม

 

edit @ 7 Jun 2009 15:32:28 by สอน.กำพวน จ.ระนอง

โอเป็นนิ่ง

posted on 07 Jun 2009 14:45 by kampuanpcuqs in kampuan

 

 

edit @ 7 Jun 2009 15:30:05 by สอน.กำพวน จ.ระนอง